sun - mon 16.00 - 21.00

Sign up
Shopping cart is empty
Kr 32
 • Beef meatballs
Kr 230
 • Buta Yaki, Gyo Yaki BBQ, Gyo Yaki Peper, Maguro Yaki, Sake Yaki, Yakitori Curry, Yakitori Tereyaki, Yasai Yaki
Kr 120
 • Maguro Yaki, Sake Yaki, Hotate yaki, Ebi Kasuyaki
Kr 75
 • Panko no Buta Yaki, Panko no Tory Yaki, Sake Panko Yaki
Kr 70
 • Gyo Yaki BBQ, Gyo Yaki Peper sauce, Yasai Yaki
Kr 35
 • Mussel in bacon
Kr 32
 • Tuna in Kimchee sauce
Kr 32
 • Beef in pepper sauce
Kr 32
 • Beef in BBQ
Kr 30
 • Tiger shrimp in oyster sauce
Kr 25
 • Fried salmon
Kr 25
 • Salmon in Teriyaki sauce